Algemene Inkoopvoorwaarden

1. Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Brickyard: Brickyard B.V. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de H.J.E. Wenckebachweg  80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht (KvK nr: 17138064).

1.2 Inkoopvoorwaarden: deze algemene inkoopvoorwaarden van Brickyard;

1.3 Leverancier: iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie Brickyard een Overeenkomst is aangegaan,  of die daartoe aan Brickyard een offerte heeft verstrekt;

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Brickyard en Leverancier en elke wijziging en aanvulling  daarop, strekkende tot de inkoop van goederen en/of diensten aan Brickyard door Leverancier. 1.5 Persoonsgegevens: persoonsgegevens als gedefinieerd in de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. 1.6 Prestatie: de door Leverancier aan Brickyard te leveren prestatie op basis van de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van de Inkoopvoorwaarden

2.1 De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.

2.2 In geval van discrepanties tussen deze voorwaarden in de Nederlandse taal en vertalingen daarvan, is de Nederlandse versie bindend.

3. Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen pas tot stand nadat een aanbod daartoe van Leverancier door Brickyard uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard, dan wel nadat Brickyard het betreffende aanbod heeft aanvaard door aan de Overeenkomst uitdrukkelijk uitvoering te geven, beide in de vorm van een Inkooporder.

3.2 Alle handelingen en investeringen verricht door Leverancier in verband met en voor de totstandkoming van een Overeenkomst zijn geheel voor eigen rekening en risico van Leverancier.

4. Wijzigingen van een Overeenkomst

4.1 Brickyard en Leverancier kunnen de Overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen.

4.2 De (meer)kosten zonder een door Leverancier aangeboden en door Brickyard geaccepteerde schriftelijke wijziging, worden niet door Brickyard geaccepteerd.

4.3 Niet-acceptatie van (meer)kosten door Brickyard zal nimmer leiden tot vertraging in de overeengekomen levertijd.

5. Prijzen

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen dan wel geoffreerde prijzen vast en kunnen niet door Leverancier eenzijdig worden gewijzigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, maar (conform art. 7.1) inclusief alle directe en indirecte kosten, overige heffingen en belastingen. Verrekening van eventuele wisselkoersverschillen is uitgesloten.

5.2 Prijswijzigingen (waaronder periodieke indexaties) dienen vooraf schriftelijk overeengekomen te worden tussen Brickyard en Leverancier.

6. Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst

Brickyard heeft het recht de Overeenkomst tussentijds door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, onverminderd het recht van Brickyard op ontbinding daarvan. In voorkomend geval zal Leverancier het recht hebben op betaling van de overeengekomen prijs voor de diensten tot het gedeelte waarvoor zij in overeenstemming met de Overeenkomst zijn uitgevoerd, alsmede op de kosten die Leverancier voorafgaand aan de beëindiging in redelijkheid heeft gemaakt, welke redelijkerwijs niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Leverancier dient deze kosten inzichtelijk te maken en met betrekking tot die kosten op verzoek van Brickyard een door partijen voor gezamenlijke rekening aangezochte accountant inzage in zijn administratie te verlenen.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1 De levering van goederen geschiedt DDP Amsterdam (Delivery Duty Paid) conform Incoterms 2010 en volgens de aanwijzingen van Brickyard.

7.2 Alle documenten betreffende de Prestatie dienen uiterlijk op het moment van de levering of gereedkomen
aan Brickyard te worden overhandigd of, waar mogelijk, op voorhand aan Brickyard te worden toegezonden.

7.3 In geval van levering van zaken, ook in het kader van onderhoud, vervanging van onderdelen of anderszins, gaat het eigendom van de geleverde of te leveren zaken bij Brickyard over op het moment waarop de te leveren zaak bij Leverancier wordt geïdentificeerd c.q. afgezonderd als bestemd voor Brickyard.

7.4 In geval van leveringen die plaatsvinden ter uitvoering van een overeenkomst van aanneming van werk is het geleverde voor risico van Brickyard op het moment van oplevering van het werk. Oplevering vindt plaats doordat Brickyard, nadat Leverancier te kennen heeft gegeven dat de zaak of het werk gereed is, de zaak of het werk keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt.

7.5 Risico overgang van het geleverde vindt plaats op het moment waarop het geleverde door Brickyard is ontvangen en aanvaard, behalve ingevalvan aanneming van werk, in welk geval risico-overgang plaatsvindt bij oplevering.

8. Inontvangstneming

8.1 Brickyard is niet verplicht om de geleverde zaken of beschikbaar gestelde software na inontvangstneming te keuren of te doen keuren, onverminderd hetgeen daarover door Leverancier is bepaald in een orderbevestiging of soortgelijk document.

8.2 Inontvangstneming van de Prestatie houdt geen aanvaarding van de Prestatie in. Brickyard is niet gehouden om enige afwijking van de overeengekomen specificaties dan wel, indien nadere specificaties niet zijn overeengekomen, van de eigenschappen die Brickyard redelijkerwijs mocht verwachten, te accepteren. De vaststelling door Brickyard van de eigenschappen van het geleverde geldt tussen partijen als uitsluitend bewijs, behoudens tegenbewijs.

8.3 Leverancier is verplicht om elke verandering, van welke aard en omvang ook, in de samenstelling of de eigenschappen van de te leveren goederen, schriftelijk voorafgaand aan de levering aan Brickyard mee te delen. Brickyard heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen en de levering te annuleren, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

9. Facturen en betaling

Alle facturen dienen volgende gegevens te bevatten:

 • het Brickyard inkoopnummer; 
 • een overzicht van de verrichte werkzaamheden of een specificatie van het geleverde; de datum waarop de werkzaamheden zijn verricht of het geleverde feitelijk is afgeleverd, het  aantal gewerkte uren en de gehanteerde tarieven of de datum waarop het geleverde feitelijk is afgeleverd. 

Facturen dienen op naam te worden gesteld op het volgende factuuradres: 

Taxameter Centrale B.V.
T.a.v.: Crediteurenadministratie
e-Factuur:  finance@brickyard.eu
Per post: H.J.E. Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht 

9.2 Tenzij door Brickyard na het verrichten van de Prestatie gereclameerd wordt over de kwaliteit of  kwantiteit van het geleverde, vindt betaling plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur,  mits de factuur voldoet aan de in 9.1 gestelde vereisten, niet door Brickyard binnen de betalingstermijn  is betwist of schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.3 Indien de factuur niet voldoet aan het bepaalde in artikel 9.1 zal dit vertraging in de betaling van het  bedrag van de factuur tot gevolg kunnen hebben, zonder dat deze vertraging Leverancier het recht geeft  de Overeenkomst te ontbinden of een recht verschaft op (aanvullende) schadevergoeding. 

9.4 Indien de verrichte Prestatie niet aan Brickyard wordt gefactureerd binnen 16 weken nadat de  werkzaamheden zijn verricht of de levering heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op betaling daarvoor. 9.5 Vooruitbetalingen worden alleen door Brickyard verricht indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is  overeengekomen. In dat geval gelden alle bij vooruitbetaling verrichte betalingen als een lening aan  Leverancier totdat de Prestatie is volbracht. 

10. Door Brickyard ter beschikking te stellen goederen

Alle door Brickyard ter beschikking gestelde goederen, waaronder maar niet beperkt tot documentatie, zaken, software en andere hulpmiddelen, die door Brickyard in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan Leverancier ter beschikking worden gesteld, blijven (intellectueel) eigendom van  Brickyard en dienen direct na levering van de prestatie en/of na beëindiging van de Overeenkomst, dan  wel op verzoek van Brickyard, in dezelfde staat aan Brickyard te worden geretourneerd als deze in  aangeleverd. 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de datum van deze Overeenkomst aan Brickyard of  Leverancier toebehoorden (of aan één van hen in licentie zijn gegeven) blijven aan de oorspronkelijke  eigenaar (c.q. aan de licentiehouder) toebehoren. In concrete door Brickyard nader te bepalen gevallen,  behoudt Brickyard zich het recht voor om van Leverancier een escrow-overeenkomst te eisen. 

11.2 Leverancier zal de in artikel 11.1 bedoelde materialen noch mogen gebruiken, noch door derden laten gebruiken, vermenigvuldigen of aan derden ter inzage geven voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de Prestatie. 

11.3 Indien in opdracht van Brickyard werken tot stand worden gebracht waarop intellectuele en/of industriële  eigendomsrechten rusten of kunnen ontstaan, dan worden deze nu voor alsdan aan Brickyard overgedragen, waarbij Brickyard deze nu voor alsdan aanvaardt. 

11.4 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in artikel 11.3, op enig moment een nadere akte  zou zijn vereist, machtigt Leverancier Brickyard reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte  op te maken en mede namens Leverancier te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Leverancier om op eerste verzoek van Brickyard aan de overdracht van deze rechten medewerking te  verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 

11.5 Voor zover partijen, in afwijking van het vorenstaande, uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat  Brickyard een licentie verkrijgt tot het gebruik van voormelde werken, geldt dat deze licentie  eeuwigdurend, exclusief en overdraagbaar is, waarbij Brickyard tevens het recht zal hebben sub licenties te verstrekken. 

12. Ontbinding

Brickyard kan de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of (nadere) ingebrekestelling en  onverminderd overige wettelijke rechten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden,  indien: 

 1. a) Leverancier haar verplichtingen jegens Brickyard voortvloeiend uit de Overeenkomst en deze  Inkoopvoorwaarden niet of niet volledig nakomt; 
 2. b) na inontvangstneming en/of betaling mocht blijken dat de Prestatie niet overeenstemt met de specificatie of niet de eigenschappen bezit die Brickyard redelijkerwijs mocht verwachten;
  c) Leverancier een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;
  d) zich een aanmerkelijke wijziging in de zeggenschap over de Leverancier voordoet;
  e) ten aanzien van Leverancier faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is aangevraagd of verleend;
 3. f) Leverancier fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; g) Leverancier in een situatie van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW verkeert gedurende meer dan tien aaneengesloten dagen. 

13. Garanties voor de levering van zaken

13.1 Leverancier garandeert dat (i) de door hem te leveren of geleverde zaken aan de Overeenkomst  beantwoorden, en geschikt zijn voor het gebruik dat Brickyard beoogt met de te leveren zaak. De  garantietermijn bedraagt tenminste 12 maanden of anders overeengekomen, na ontvangst van de zaak  door Brickyard. 

13.2 Leverancier zal gedurende de garantieperiode na aanzegging door Brickyard voor eigen rekening en  risico alle fouten en gebreken herstellen en/of (gedeeltes van) het geleverde vervangen, naar keuze  van Brickyard. 

13.3 Leverancier is gehouden tot het herstel en/of de vervanging binnen tien werkdagen na de in 13.2  bedoelde aanzegging.

14. Garanties voor het verrichten van diensten

14.1 Bij het verrichten van diensten zal Leverancier tenminste de zorg van een professioneel, vakbekwaam  handelend Leverancier in acht nemen, zodat de Overeenkomst op een kwalitatief hoogwaardige wijze wordt uitgevoerd. 

14.2 Leverancier garandeert dat alle diensten zullen worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende wettelijke (veiligheids- en milieu)voorschriften. 

14.3 Uitbesteding van de overeengekomen werkzaamheden aan derden is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Brickyard toegestaan. Leverancier, is gehouden op verzoek van Brickyard de naam, adres en woon- of vestigingsplaatsgegevens van genoemde derde schriftelijk aan Brickyard te verstrekken. 

14.4 Ook indien uitbesteding aan derden is overeengekomen, blijft Leverancier verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst door die derden. 

14.5 Leverancier is gehouden aan de werktijden en de planningen van Brickyard en dient zich bij de uitvoering van de werkzaamheden zodanig op te stellen dat geen verstoring van werkzaamheden van Brickyard of derden plaats heeft. 

14.6 Ingeval van ontstentenis of blijk van onvoldoende geschiktheid van een persoon voor de Prestatie en ook in geval van klachten van Brickyard over de uitvoering van de Overeenkomst door een persoon zal  Leverancier zorg dragen voor onmiddellijke en adequate vervanging van de persoon die het betreft. 

14.7 In geval van ziekte draagt Leverancier zorg voor onmiddellijke en adequate vervanging van de persoon  die het betreft.

15. Garanties bij onderhoud/aanneming van werk 

15.1 Leverancier garandeert dat alle in het kader van het door Leverancier te verrichten onderhoud (anders dan met betrekking tot software, maar reparaties daaronder mede begrepen) te vervangen onderdelen nieuw zijn en zijn voorzien van fabrieksgarantie c.q. garantie van de importeur. 

15.2 Leverancier garandeert de goede uitvoering van het door hem verrichte onderhoud en/of uitvoering van het werk en de bij de uitvoering daarvan gebruikte materialen gedurende een periode van twaalf maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de betreffende apparatuur of installatie weer door Brickyard in gebruik is genomen, tenzij de fabrikant of toeleverancier van genoemde materialen daarop een garantie heeft verleend van langere duur, in welk geval de door Leverancier verstrekte garantie tenminste deze langere duur heeft. 

15.3 De onder de artikel 15.1 en 15.2 verleende garanties omvatten het alsnog op juiste wijze verrichten van ondeugdelijk verricht onderhoud. Indien het onderhoud ondeugdelijk is verricht, zal Brickyard Leverancier hierover schriftelijk informeren. Indien het alsnog door Leverancier uit te voeren onderhoud naar het redelijke oordeel van Brickyard niet meer mogelijk of zinvol is, heeft Brickyard recht op vervangende en aanvullende schadevergoeding. 

15.4 Ingeval Brickyard het onderhoud specifiek is overeengekomen (“specifiek onderhoud”), is Leverancier slechts gerechtigd dit specifieke onderhoud uit te voeren. Ingeval Brickyard opdracht heeft gegeven tot  (algemeen) periodiek onderhoud (“periodiek onderhoud”), zal Leverancier in ieder geval het onderhoud  dat conform het door de fabrikant van het betreffende apparaat, de betreffende installatie of software 

verstrekte onderhoudsschema, uitvoeren, alsmede het onderhoud dat noodzakelijk is ter voldoening aan wettelijke voorschriften met betrekking tot de eigenschappen van de apparatuur, installatie of, in voorkomend geval, de software. 

15.5 Bij aannemingsovereenkomsten is Brickyard gerechtigd meer- c.q. minderwerk te verlangen. Van meer c.q. minderwerk kan alleen sprake zijn indien dit schriftelijk is overeengekomen. Bij minderwerk zal de prijs voor de Prestatie naar rato worden verlaagd. 

15.6 Indien naar het oordeel van Leverancier sprake is van meerwerk en dit naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Brickyard hieromtrent zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen. Werkzaamheden die op voorhand door Leverancier hadden kunnen of moeten worden voorzien of die het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier, worden niet in rekening gebracht. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Brickyard onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging, heeft Brickyard het recht om de ongewijzigde, dan wel een voor haar aanvaardbare gewijzigde, Prestatie te verlangen of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden als bedoeld in artikel 12. 

16. Garanties voor de levering en/of het gebruik van software

16.1 Indien aan Brickyard zaken worden geleverd bestaande uit software of waarvan software een  bestanddeel uitmaakt garandeert Leverancier dat de software vrij is van virussen, ‘Trojaanse paarden’ en andere kwaadaardige codes en ter zake adequate maatregelen heeft getroffen om introductie van  dergelijke virussen, ‘Trojaanse paarden’ en andere kwaadaardige codes te voorkomen.

 Indien Leverancier bij het verrichten van diensten voor Brickyard gebruik maakt van software door Leverancier ontwikkeld of gelicenseerd van derden, garandeert Leverancier, dat deze software vrij is  van virussen, ‘Trojaanse paarden’ en andere kwaadaardige codes en hij een adequate en geactualiseerde virusscanner en firewall gebruikt om introductie van virussen, ‘Trojaanse paarden’ en  andere kwaadaardige codes te voorkomen. 

16.3 Leverancier garandeert dat de levering van of het gebruik van de door hem geleverde software, of zaken  waarvan software een bestanddeel is geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van  derden en Leverancier zal Brickyard, haar directeuren, en werknemers schadeloos stellen voor en  vrijwaren van vorderingen van derden ter zake van de levering en of het gebruik van dergelijke software. 

16.4 In geval van standaardsoftware, waarvoor door Brickyard een gebruikerslicentie wordt verkregen, is deze eeuwigdurend, niet-exclusief en overdraagbaar. Brickyard is tevens gerechtigd (sub)licenties te  verlenen op basis van haar eigen (sub)licentievoorwaarden. In geval van levering van maatwerk  software berusten de auteursrechten daarop vanaf het ontstaansmoment daarvan bij Brickyard, althans,  indien zulks rechtens niet mogelijk blijkt, is Leverancier gehouden om op eerste verzoek van Brickyard de auteursrechten aan Brickyard over te dragen binnen een redelijke termijn. 

16.5 Leverancier zal op eerste aanzegging van Brickyard gebreken in de software die zich voordoen in de  periode van twaalf maanden nadat de software door Brickyard in (operationeel) gebruik is genomen,  voor eigen rekening herstellen. 

16.6 Indien geconstateerde fouten of gebreken aan geleverde (onderdelen van) zaken of, dan wel ondeugdelijk verrichte diensten naar het oordeel van Brickyard onmiddellijk herstel of vervanging  vereisen, en Leverancier dit herstel niet onmiddellijk kan uitvoeren of niet onmiddellijk voor vervanging kan zorg dragen is Brickyard gerechtigd voor rekening van Leverancier het herstel of vervanging te laten  uitvoeren door een derde. 

16.7 Ditzelfde geldt in geval van niet-nakoming van de verplichting tot herstel van fouten, gebreken of  ondeugdelijk verrichte diensten als bedoeld in artikel 16.1 door Leverancier. 

16.8 Leverancier is gehouden de met het herstel of vervanging gemoeide kosten van de derde aan Brickyard te voldoen binnen 30 kalenderdagen na verzending door Brickyard van een gespecificeerde factuur,  zonder dat Leverancier recht heeft op verrekening. 

16.9 In concrete door Brickyard nader te bepalen gevallen, behoudt Brickyard zich het recht voor om van  Leverancier een escrow-overeenkomst te eisen.

17. Aansprakelijkheid

17.1 De partij die tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is tegenover de andere partij gehouden de geleden schade te vergoeden. 

17.2 Indien Leverancier voor het verrichten van diensten gebruik maakt van goederen die eigendom zijn van  of ter beschikking worden gesteld door Brickyard (zoals bedoeld in artikel 10), is Leverancier  aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. 

17.3 Indien als gevolg van het gebruik van zaken van Brickyard bij Leverancier ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Leverancier of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Leverancier. 

17.4 De door Leverancier te vergoeden schade op grond van de artikelen 17.1, 17.2 of 17.3 is gemaximeerd tot een bedrag van driemaal de contractwaarde van de overeenkomst. De maximale aansprakelijkheid  is € 1.500.000,00 

17.5 De vergoeding van enige schade door Brickyard op grond van de overeenkomst of uit hoofde van  onrechtmatige daad is beperkt tot driemaal de daadwerkelijke door Brickyard aan Leverancier betaalde  vergoeding onder de overeenkomst in de 12 maanden voorafgaand aan de omstandigheid die aan de  schade ten grondslag ligt. De maximale aansprakelijkheid is € 1.500.000,00 

17.6 De beperking van de aansprakelijkheid op grond van artikel 17.4 en 17.5 komt te vervallen: a) ingeval van schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; 

 1. b) indien sprake is van opzet of grove schuld van Leverancier of Brickyard of hun werknemers, ondergeschikten of door hen ingeschakelde derden, of; 
 2. c) in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 11. 7 Leverancier zal zich tegen het risico van verwezenlijking van haar potentiële aansprakelijkheden onder  de met Brickyard gesloten Overeenkomst deugdelijk verzekeren en deze verzekering gedurende de  looptijd van voormelde Overeenkomst prolongeren. Op verzoek van Brickyard zal Leverancier Brickyard inzage verlenen in de originele verzekeringspolis. 

17.8 Indien de verzekerde som onder de verzekering als bedoeld in artikel 17.7 hoger is dan de in artikel 17.4  genoemde maximale aansprakelijkheid, dan geldt de verzekerde som als maximale aansprakelijkheid.

17.9 Leverancier vrijwaart Brickyard voor alle aanspraken van derden jegens Brickyard op vergoeding van  directe en indirecte schade op grond van artikel 17.1.

18. Overdracht rechten en verplichtingen

18.1 Leverancier zal zijn rechten, waaronder (toekomstige) vorderingen, op Brickyard en zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet overdragen of bezwaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brickyard.

18.2 Elke overdracht of bezwaring die in strijd is met het bepaalde in voorgaande lid wordt gedaan, ontbeert elk goederenrechtelijk effect, waardoor Brickyard ook na de overdracht of bezwaring steeds (volledig en onbezwaard) rechthebbende zal zijn gebleven.

19. Gegevensbescherming

19.1 Leverancier zal Persoonsgegevens die hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zal  verkrijgen behandelen als vertrouwelijke informatie, als bedoeld in artikel 21 van deze Inkoopvoorwaarden. 

19.2 Indien er sprake is van verwerking van Persoonsgegevens door Leverancier, is Leverancier verantwoordelijk voor de naleving van zijn verplichtingen onder de AVG. 

19.3 Voorwaarden en verplichtingen welke verband houden met de verwerking van Persoonsgegevens  zullen worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen Brickyard en Leverancier.  19.4 Leverancier zal geen gegevens overbrengen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte,  tenzij en voor zover hij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft van Brickyard. 

19.5 Leverancier zal alle noodzakelijk technische en organisatorische maatregelen treffen om  Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde of onwettige verwerking. Daarnaast zal Leverancier  alle noodzakelijke maatregelen nemen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging  van, of schade aan Persoonsgegevens. 

19.6 Leverancier vrijwaart Brickyard voor elke rechtsvordering van derden, daaronder begrepen werknemers  van Brickyard, verband houdend met of voortvloeiend uit het door Leverancier schenden van haar  verplichtingen onder dit artikel 19.

20. Integriteit, ethische normen en mensenrechten

20.1 Leverancier zal direct, noch indirect een persoon of bedrijf betalen, een betaling aanbieden, een betaling beloven of een betaling goedkeuren, contant geld geven of iets anders van waarde geven of aanbieden  met het doel om op illegale wijze een besluit te verkrijgen of af te dwingen, of een zakelijke transactie  ter verkrijgen of enig ander voordeel in verband met een Overeenkomst. 

20.2 Leverancier zal alle ter zake vigerende wettelijke bepalingen naleven, zoals (maar niet gelimiteerd tot)  de OECD Regeling ter zake van de bestrijding van omkoping van openbare functionarissen, de U.S.  Foreign Corrupt Practices Act en de UK Bribery Act 2010. 

20.3 In verband met de naleving van deze integriteitsbepaling is Brickyard gerechtigd tot het uitvoeren of  doen uitvoeren van een audit op ieder gewenst moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst  na een redelijkerwijze tijdige voorafgaande mededeling aan Leverancier die in ieder geval niet korter is  dan één week voor de geplandeaudit. 

20.4 Tenzij anders vereist of verboden bij wet, garandeert de Leverancier dat hij, naar zijn beste weten, met  betrekking tot de Prestatie: 

a) zich niet bezighoudt met, inlaat met of anderzijds gebruik maakt van kinderarbeid in omstandigheden waarbij van de taken die worden uitgevoerd door middel van dergelijke kinderarbeid in alle  redelijkheid kan worden voorzien dat deze lichamelijke of emotionele schade toebrengen aan de ontwikkeling van een dergelijk kind; 

b) geen gebruik maakt van enige vorm van dwangarbeid (gevangenschap, lijfeigenschap of anderszins)  en dat zijn werknemers geen documenten of waarborgsommen in bewaring hoeven geven bij  aanvang van de werkzaamheden; 

c) werknemers op geen enkele grond discrimineert (waaronder ras, religie, handicap of sekse); d) zich niet bezighoudt met lijfstraffen, geestelijke, fysieke, seksuele of verbale mishandeling en het  toepassen hiervan niet steunt, en geen hardvochtige of met misbruik gepaard gaande disciplinaire  praktijken toepast op de werkplek; 

e) hij iedere werknemer ten minste het minimumloon of een eerlijke representatie van het in de branche  geldende salaris (welke maar hoger is) betaalt en iedere werknemer voorziet van alle wettelijk  verplichte vergoedingen; 

f) hij de wetten betreffende arbeidstijden en arbeidsrecht in de landen waar hij actief is naleeft;

g) het recht van zijn werknemers om lid te worden van een onafhankelijke vakbond, of deze op te  richten, en het recht op vrijheid van vereniging erkent;

h) zich onthoudt van gedragingen die strijdig zijn met het nationale en internationale mededingingsrecht. 

20.5 De Leverancier stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor het beheren van zijn eigen  toeleveringsketen en dat hij het naleven van ethische normen en mensenrechten zal aanmoedigen bij  eventuele overige leveranciers van goederen en diensten waarvan de Leverancier gebruik maakt bij het  vervullen van zijn verplichtingen in overeenstemming met de onderhavige Overeenkomst.

21. Geheimhouding

21.1 Leverancier zal geen informatie waarvan hem kenbaar is gemaakt dat deze vertrouwelijk is of waarvan  hij de vertrouwelijkheid redelijkerwijze had behoren te beseffen, waaronder maar uitdrukkelijk niet beperkt tot resultaten van verrichte onderzoeken (rapporten e.d.), aan derden verstrekken. 

21.2 Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in 21.1 is Leverancier een vergoeding  verschuldigd aan Brickyard van € 50.000,00 per overtreding. 

21.3 Leverancier maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch  expliciet melding van de opdracht(verlening) en gebruikt de naam van Brickyard niet als referentie  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brickyard. 

22. Voortdurende bepalingen

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: Toepasselijkheid van de Inkoopvoorwaarden (artikel 2), Intellectuele eigendom (artikel 11), Garanties (artikelen 13, 14, 15 en 16 ), Geheimhouding (artikel 21), Toepasselijk recht en geschillen (artikel 23) en deze bepaling ten aanzien van voortdurende bepalingen.

23. Toepasselijk recht en geschillen 

Op een Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen zullen worden berecht door de Rechtbank Amsterdam, tenzij  Brickyard er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Leverancier.